Berry Hill Photos From Paul Hartmann

Berry Hill (a1) 3-3-09 by Bill Starr


Berry Hill (b1) 3-3-09 by Bill Starr


Berry Hill (c) 3-3-09 by Bill Starr


Berry Hill 9-18-09 F Lamb (1)


Berry Hill 9-18-09 F Lamb (2)


Berry Hill 9-18-09 F Lamb


Berry Hill cabin (1) 3-3-09 by Bill Starr


berry hill cabin-2002-1-(paul hartmann)


berry hill footer-2002-1(paul hartmann)


berry hill footer-2002-4(paul hartmann)


Berry Hill picture by Bill Starr


berry hill tower & cabin-1973(richard eckler)


Berry Hill tower & cabin-1974-by Bob Eckler


berry hill tower & cabin-2002-1(paul hartmann)


berry hill tower & cabin-2002-2(paul hartmann)


berry hill tower & cabin-2002-3(paul hartmann)


Berry Hill tower & cabin-2006-1(wj)


Berry Hill tower & cabin-2006-2(wj)


Berry Hill tower & cabin-2006-3(wj)


Berry Hill tower & cabin-2006-4(wj)


berry hill tower steel-2002-1(paul hartmann)


berry hill tower steel-2002-2(paul hartmann)


berry hill tower steel-2002-3(paul hartmann)


berry hill tower steel-2002-4(paul hartmann)


berry hill tower tag-2002-1(paul hartmannh)


berry hill tower tag-2002-2(paul hartmann)


berry hill tower-1934-1(nys archives)


berry hill tower-1934-1(nysa)


Berry Hill tower-1986c NYS-DEC photo


berry hill tower-1988(fred knauf)


berry hill tower-2002-1(paul hartmann)


berry hill tower-2002-2(paul hartmann)


berry hill tower-2002-3(paul hartmann)


berry hill tower-2002(paul laskey)


berry hill tower-2002(warren johnsen)